Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Polski PIT

z dnia 30 września 2019 r.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.polskipit.pl;

 2. Serwis Polski PIT – serwis internetowy dostępny pod adresem www.polskipit.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na świadczenie usług rachunkowych;

 3. Klient – osoba lub podmiot, z którą zawarta została Umowa o świadczenie usługi Polski PIT lub która korzysta z serwisów należących do Polski PIT;

 4. Usługa Polski PIT –nie jest usługą doradztwa podatkowego, natomiast oznacza usługę:

  1. sporządzania deklaracji podatkowych dla osób fizycznych

  2. rozliczania podatku zagranicznego (z państw wskazanych na liście umieszczonej na stronie www.polskipit.pl) i polskiego z polskim urzędem skarbowym,

  3. tłumaczenia dokumentów niezbędnych do realizacji usługi;

  4. Inne usługi wskazane na www.polskipit.pl.

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które zmierza do zawarcia Umowy o świadczenie usługi Polski PIT, określające w szczególności dla kogo deklaracja podatkowa ma być sporządzona;

 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 7. Umowa świadczenia Usługi Polski PIT – umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Polski PIT sp. z o.o. prowadzącym działalność gospodarczą w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000811446 NIP 8272322101 , REGON 384745290, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł w całości opłacony, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin skierowany jest do Klientów będących konsumentami, jak i przedsiębiorcami oraz określa zasady korzystania z Serwisu Polski PIT, a także zasady i tryb zawierania Umów o świadczenie usług z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

 2. Serwis Polski PIT, dostępny pod adresem www.polskipit.pl, prowadzony jest przez Polski PIT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000811446 NIP 8272322101 , REGON 384745290, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł w całości opłacony,

 3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Polski PIT,

  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu Polski PIT,

  3. zasady zawierania Umów o świadczenie Usługi Polski PIT w ramach serwisu internetowego Polski PIT.

 1. Polski PIT sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat, o czym Klienci zostaną powiadomieni.

 2. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu, który jest dostępny na stronie głównej serwisu www.polskipit.pl, a także pobrać go i wydrukować.

 3. Informacje o dostępnych usługach w Serwisie Polski PIT, w szczególności ceny tych usług, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Ceny podane w Serwisie Polski PIT są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).

 5. Polski PIT sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności przyjętej przez Polski PIT sp. z o.o.


§ 3
Wymagania techniczne

Aby w prawidłowy sposób korzystać ze Sklepu internetowego oraz by składać Zamówienia na Usługę Polski PIT, niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z obsługą cookies i JavaScript,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej,

 3. włączona obsługa plików cookies (więcej informacji o celach wykorzystywania plików cookies znajduje się w Polityce prywatności).


§ 4 Zasady korzystania z Serwisu internetowego Polski PIT

 1. Warunkiem możliwości złożenia Zamówienia w Serwisie Polski PIT jest rejestracja.

 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dotyczącego konkretnej usługi, znajdującego się na jednej ze stron Serwisu, wraz z niezbędnymi załącznikami oraz zapłata wynagrodzenia za usługę określonego w Cenniku.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. Imię i Nazwisko; PESEL ; Adres Zamieszkania; E-mail; Numer telefonu ; Kwota osiągniętego przychodu za dany rok podatkowy. Regulamin może być zaakceptowany wraz z wypełnieniem  formularza dotyczącego konkretnej usługi dostępnego na stronach serwisu www.polskipit.pl oraz zaznaczeniem okienka check-box obok zdania „Akceptuje regulamin”. Wypełnienie formularza dotyczącego konkretnej usługi wraz z akceptacją Regulaminu oznacza akceptację przez Klienta niniejszych zasad i zawarcie umowy na warunkach tu określonych.

 4. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać jedną z Usług Polski PIT, tj. rozliczenie indywidualne lub rozliczenie z małżonkiem, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” lub podążać zgodnie z instrukcją na serwisie www.polskipit.pl według, której dojdzie do zamówienia i możliwości opłacenia usługi oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 5. Klient, do czasu złożenia Zamówienia, może bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat cofnąć rejestrację. Odbywa się to przez wysłanie do Polski PIT odpowiedniego żądania za pomogą poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 5 Regulaminu.

 6. Polski PIT sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość pozbawienia Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również ograniczenia dostępu do części lub całości Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji gdy Klient naruszy Regulamin, tj. w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu Polski PIT,

  3. dopuści się innych zachowań, które uznane zostaną przez Polski PIT sp. z o.o. za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię czy renomę Polski PIT sp. z o.o.

 1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, może dokonać powtórnej rejestracji wyłącznie za uprzednią pod rygorem nieważności pisemną zgodą Polski PIT sp. z o.o.

 2. Klient jest zobowiązany w szczególności do:

  1. korzystania Serwisu Polski PIT w sposób nie zakłócający jego funkcjonowaniu, a także nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Polski PIT sp. z o.o

  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

  3. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie dla własnego użytku osobistego,

  4. korzystania z Serwisu Polski PIT w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Polski PIT nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu) spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich, siłą wyższą lub brakiem kompatybilności między infrastrukturą techniczną Klienta a Serwisem Polski PIT.


§5 Kontakt z Polski PIT sp. z o.o.

 1. Adres Polski PIT: ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz.

 2. Adres e-mail: kontakt@polskipit.pl

 3. Numer telefonu: 796-566-661

 4. Klient może porozumieć się z Polski PIT za pomocą wyżej wskazanych danych kontaktowych.

 5. Klient może kontaktować się telefonicznie z Polski PIT w godzinach 9:00 – 16:00


§ 6
Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Polski PIT oraz rozwiązanie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Polski PIT za pośrednictwem Serwisu, należy wejść na stronę internetową www.polskipit.pl, kliknąć „Chcę rozliczyć PIT” „Rozlicz mój PIT”,”Zleć Nam swój PIT”, a następnie podążać za komunikatami formularza

 2. Wybór zamawianej Usługi jest dokonywany poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania w formularzu zgłoszeniowym.

 3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient może modyfikować wprowadzone przez siebie dane, a także zmienić wybór co do rodzaju Usługi – należy to zrobić zgodnie z wyświetlanymi komunikatami

 4. Po złożeniu Zamówienia, Klientowi wyświetli się podsumowanie, które będzie zawierało: Informacje na temat przyjęcia zamówienia i wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz opłaty na wskazany adres e-mail przez Klienta

 5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Polski PIT poprzedza złożenie Zamówienia. Polski PIT potwierdza niezwłocznie jego otrzymanie, wysyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu lub smsem na numer telefonu wskazanym w formularzu i przyjmuje Zamówienie do realizacji, co odbywa się poprzez www.polskipit.pl

 6. Umowa o świadczenie Usługi Polski PIT zostaje zawarta w momencie otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta o rozpoczęciu świadczenia usługi,

 7. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie24 godzin od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Polski PIT – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,

  2. Jeżeli Klient wybrał opcję wysyłki deklaracji podatkowej drogą elektroniczną do jego Urzędu Skarbowego, nie jest za to pobrana opłata. Jeśli jednak deklaracja ma być wysłana do Klienta, Polski PIT wyśle ww. deklarację w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Deklaracja podatkowa wysyłana do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej następuje po uzupełnieniu poprawnych danych autoryzujących przez klienta. Klient serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skierowanie deklaracji do wysłania przy pomocy danych autoryzujących. Samo przygotowanie deklaracji przez serwis PolskiPIT.pl nie powoduje jej wysłania. Klient podając poprawne dane autoryzujące w postaci danych osobowych, numeru pesel, kwoty przychodu, uwierzytelnia i podpisuje deklarację przygotowaną przez serwis PolskiPIT.pl. Na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłana informacja, jeśli procedura przekazania deklaracji drogą elektroniczną nie powiedzie się.

 1. Usługa Polski PIT będzie wykonana dnia niezwłocznie, począwszy od dnia:

  1. uznania rachunku bankowego Polski PIT – gdy Klient dokonał płatności przelewem, elektroniczne lub kartą płatniczą,

  2. od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Polski PIT – gdy Klient wybrał sposób płatności za pobraniem,
   o ile Klient zgłosił Spółce żądanie rozpoczęcia realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszej umowy ramowej.

 1. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia, Spółka rozpoczyna świadczenie usług na podstawie niniejszej umowy ramowej począwszy od 15 dnia od dnia zawarcia umowy i zapłaty wynagrodzenia.

 2. Spółka dokłada starań, by usługi realizowane były w jak najkrótszym terminie, z uwzględnieniem słusznego interesu Klienta, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji. Terminem realizacji usługi jest termin wysłania przez Spółkę w imieniu Klienta kompletnej dokumentacji dotyczącej zamówionej usługi do właściwego organu drogą elektroniczną lub do klienta w formie papierowej lub elektronicznej.

 3. Usługa jest świadczona wyłącznie na terenie Polski.


§7 Metody płatności i dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Polski PIT w mBank:

91 1140 2004 0000 3902 7961 9214

  1. płatność online,

  2. płatność kartą płatniczą lub gotówką w siedzibie Spółki.

 1. Klient może wybrać następujące metody dostawy deklaracji podatkowej:

  1. bez opłat – wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego Klienta oraz na pocztę elektroniczną Klienta albo

  2. za opłatą – przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

  1. Szczegółowe informacje odnośnie metod dostawy oraz sposobów płatności znajdują się za stronach Serwisu.


§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi Polski PIT od momentu złożenia Zamówienia do pełnego wykonania ww. Usługi przez Polski PIT.

 2. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy składając Polski PIT sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) na adresy wskazane w §5 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane przez Klienta przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie powyżej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ale nie jest to obowiązkowe.

 3. Gdy Klient będący konsumentem prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Polski PIT niezwłocznie odeśle Klientowi potwierdzenie otrzymania dokumentu.

 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość – Umowę o świadczenie Usługi Polski PIT będzie uważało się na niezawartą.

 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Polski PIT zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu, wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym ewentualne koszty przesyłki deklaracji podatkowej), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Polski PIT sp. z o.o.

 6. Polski PIT sp. z o.o. dokona zwrotu płatności z zastosowaniem takich samych metod płatności, jakie wybrał Klient podczas składania Zamówienia, chyba że Klient wybrał inny sposób zwrotu, który nie będzie rodził dla Polski PIT sp. z o.o. dodatkowych kosztów.

 7. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W wypadku, gdy na żądanie Klienta Spółka rozpoczęła świadczenie odpłatnych usług w ramach zawartej Umowy przed upływem terminu do odstąpienia, Klient ma obowiązek zapłaty za usługi faktycznie wykonane. Klient ponosi koszty usług wykonanych na jego żądanie, ustalone zgodnie z Cennikiem. Oświadczenie o żądaniu rozpoczęcia świadczenia usług, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, składane jest poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub wyrażenie zgody w serwisie www.polskipit.pl. Ze względu na fakt, że niniejsza umowa z Klientem zawierana jest na odległość, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli Spółka przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i jednocześnie przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszej umowy w pełni wykonała usługę po złożeniu przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.


§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient może przesyłać zapytania dotyczące funkcjonowania serwisu www.polskipit.pl oraz składać reklamacje dotyczące usług Spółki.

 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@polskipit.pl.

 3. Spółka rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po jej otrzymaniu. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia – Spółka zwraca się do Klienta z prośbą o jej uzupełnienie; w takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o okres odpowiadający czasowi oczekiwania na uzupełnienie reklamacji.

 4. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Klienta przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.

 5. Klient – konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe zasady tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 6. Klient – konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

 3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Klient – konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 10 Odpowiedzialność

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za skutki zastosowania się Klienta do informacji o skutkach przepisów właściwego prawa podatkowego dla Klienta oraz do wyliczeń zobowiązań, należności lub ulg podatkowych podawanych orientacyjnie przez Spółkę; informacje o skutkach podatkowych zostały pozyskane przez Spółkę od podmiotu zajmującego się udzielaniem tego rodzaju opinii w zakresie prowadzonej przez siebie profesjonalnej działalności zawodowej, niemniej właściwe organy podatkowe mogą przyjąć odmienną interpretację przepisów.

  2. za interpretacje przepisów przyjęte przez organy podatkowe w indywidualnych sprawach Klientów ani za skutki zastosowania lub nie zastosowania się Klientów do tych interpretacji;

  3. za kompletność i prawdziwość danych podanych przez Klienta oraz za skutki podania nieprawdziwych danych;

  4. za działania lub zaniechania jakichkolwiek osób trzecich, w szczególności za skutki informowania przez te osoby o potencjalnie szerszej niż wynikającej z niniejszego Regulaminu odpowiedzialności Spółki;

  5. za działania podmiotów trzecich, na których wybór dokonany przez Klienta Spółka nie miała wpływu (np. operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu).

 3. Przy świadczeniu usług Spółka działa w imieniu i na rzecz Klienta, co oznacza, że wszelkie zobowiązania i uprawnienia względem właściwych organów podatkowych obciążają lub przysługują bezpośrednio Klientowi, wobec czego Spółka nie jest adresatem żadnych decyzji organów podatkowych ani stroną żadnych postępowań podatkowych lub administracyjnych dotyczących Klienta.

 4. Niniejsza umowa jest umową starannego działania, co oznacza że Spółka nie gwarantuje osiągnięcia konkretnego rezultatu, a wyliczenia wysokości zobowiązań czy ulg podatkowych mają wyłącznie orientacyjny charakter. Spółka dokłada przy tym starań, by interes Klienta został zabezpieczony w jak najwyższym stopniu.

 5. Klient akceptuje, że Spółka nie ma wpływu na treść i termin wydania decyzji przez właściwy organ.


§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Umowy o świadczenie Usług Polski PIT zawierane są w języku polskim.

 2. Polski PIT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, jeśli zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Polski PIT sp. z o.o. poinformuje Klienta drogą elektroniczną z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Wszelkie uregulowania, do których odwołuje się niniejszy regulamin, zamieszczone są na stronach internetowych www.polskipit.pl i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, tj. w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Polski PIT sp. z o.o. a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Polski PIT sp. z o.o.

2021 © PolskiPIT. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Firma

Polski PIT sp. z o.o.,
ul. Jana Pawła II 63, Sieradz 98-200
E-mail: kontakt@polskipit.pl
Infolinia: 796-566-661
Numer KRS: 0000811446
NIP: 8272322101
REGON: 384745290